.......ආ‍යුබෝවන්......

Wednesday, July 25, 2012

මොබයිල් ෆොන් වල රහස් කේතයන්


NOKIA

1.   *#92702689#  - දුරකතනය භාවිතා කල ඇති කාලය,නිෂ්පාදන වර්ෂය,දිනය විකිනුම් දිනය
2.   *#0000#  -  මෘදුකාංග සංස්කරණයේ දිනය, මාදිලිය
3.   *#7780#  - කර්මාන්ත ශාලාවේ සකසා තිබු මුල් තත්වයට පත් කරයි 
4.   *#06# - අදාල එමි නම්බර් එක බලාගත හැක


Sony Ericsson


1.   use joy and * like this
                                         -> * <- <- * <- *   - සම්පුර්න විස්තර සහිත මෙනුව


2.    #82# - මෘදුකාංග සංස්කරනයේ දිනය
3.    0#  -  අවසන් වරට ඩයල් කල නම්බර්


Samsung Anroid


1.   *#*#7780#*#        -  කර්මාන්ත ශාලාවේ මුල් සැකසුම් වලට පරිවර්තනය කරයි
2.   *#*#232331#*#* -  බ්ලු ටුත් පරීක්ෂාව 
3.   *#*#0*#*#* -       එල් සී ඩී පරීක්ෂාව
4.    *#*#2663#*#*   -  ටච් ස්ක්‍රීන් පරීක්ෂාව


Samsung

1.  *#9999# or *0837 -  මෘදුකාංග සංස්කරණ අංකය,දුරකතන මාදිලිය
2.  #9125#                  -  මෘදුකාංල සංස්කරණ පෙන්වයි
3. *#9998*246#         -  ඩීබග් මෙනුවට 
4. *#9998*523#         -  වයිබ්‍රේට් 
5. *#8999*837#          - හාඩ්වෙයා සංස්කරණ
6.#*2562# or #*3849#  - දුරකතනය රීස්ටාර්ට් කිරීම


Backberry


1. Alt + RBVS             - වෙබ් පිටුවක කෝඩ් බලා ගත හැක
2. Alt + (L)Shift + H     -  හෙල්ප් මී මෙනුවට
4. Alt + (L) Shift + Del  - සොෆ්ට්වෙයා රීසෙට් කල හැක